SLUŽBY

Seznámení se s vlastníkem (majitelem) nemovitostí

R
Osobní konzultace ve Vámi nabízené nemovitosti
R
Seznámení se s podklady k dané nemovitosti a zjištění Vašich potřeb
R
Stanovení požadavků od kdy má být Vaše nemovitost nabízena
R
Časový harmonogram prodeje Vaší nemovitosti, do kdy potřebujete mít nemovitost prodanou
R
Z mé strany se dozvíte: krátké představení, know how – informace jak bude celý proces prodeje probíhat, co je potřeba před zahájením prodeje udělat, podmínky spolupráce

Podpis dohody o poskytování realitních služeb

R
Než začnu Vaší nemovitost nabízet potřebuji od Vás písemný souhlas a dohodu o zprostředkování
R
Pokud si klient nepřeje podepisovat výhradní smlouvu, pracuji i na tzv. podání ruky
R
Po odsouhlasení podmínek zapracuji nabídku Vaší nemovitosti
R
Nemovitost profesionálně nafotím, K zahájení prodeje je potřeba Váš písemný souhlas
R
Dále bude nemovitost profesionálně nafocena-natočena, kde bude následně zpracována video prohlídka
R
K maximálnímu přehledu o nemovitosti, budou od majitele vyžádané všechny potřebné dokumenty jako předpis záloh, nabývací titul k nemovitosti a další. Pokud majitel některé z těchto dokumentů nebude mít, sám si je obstarám, tak aby samotný prodej nemovitosti nic později nepozdržovalo
j

Prodejní proces

R
Stanovení si marketingového plánu
R
Sestavení efektivního plánu prodeje
R
Zalistování inzerce do 24hod od náběru
R
Export na realitní servery
R
Hledání zájemců v databázi podle párovacích kritérií
R
Vyhledávání poptávek v tisku
R
Magazín – dle aktuálního vydání
R
Home staging – případné přefocení nemovitosti
R
Vaši nemovitost budu inzerovat na největších lokálních i celorepublikových serverech, aby se dostala, k co nejširšímu počtu vhodných zájemců
R
Plachta/prodejní banner umístěný na Váš dům/balkon nebo ve Vašem okolí
R
Open House (den otevřených dveří)
R
Zajištění dle potřeby PENB štítku (průkaz energetické náročnosti budovy)

Prohlídky nemovitosti

R
Prohlídku nemovitosti po dohodě vedu vždy osobně a přímá účast majitele u prohlídky není nutná
R
U vhodných uchazečů o vaši nemovitost prověřím jejich finanční situaci a míru zájmu
R
Prohlídky absolvuji pouze s vážnými zájemci, tak abych šetřil klientův čas a diskrétnost nabízené nemovitosti
R
Seznámím zájemce s nemovitostí včetně předání prezentace a nutných písemností
R
Pokud jsem předem obeznámen o finanční situaci zájemce, předem vyhotovím možný postup financování
l

Rezervace nemovitosti

R
Po důkladném prověření bonity zájemce připravím návrh rezervační smlouvy
R
Po odsouhlasení rezervační smlouvy ze strany zájemce a kupujícího dochází během pár dnů k podpisu a zaslání rezervačního poplatku na depozitní účet
R
Rezervační poplatek je možný vybírat maximálně ve výši provize
R
Seznámím zájemce s nemovitostí včetně předání prezentace a nutných písemností
R
Po rezervaci předložím nejpozději do 5ti pracovních dnů, návrh kupní smlouvy

Odborný právní servis

R
Advokátní kancelář disponuje zákonným pojištěním na každý jednotlivý případ
R
Zajištění přípravy standardní smluvní dokumentace nezbytné pro realizaci obchodu sepis převodní smlouvy (kupní, darovací, směnné či smlouvy o převodu družstevního podílu)
R

Kontrola a revize nemovitosti

R
Sepis smlouvy o úschově financí a úschově listin a vlastní advokátní úschova
R
Advokátní kancelář vede oddělené účty úschov, jež dovolují identifikaci jednotlivých složitelů
R
Sepis návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
R
Zajištění úředně ověřených podpisů na příslušných dokumentech advokátem
R
Zapracování připomínek smluvních stran a veškerá telefonická či emailová komunikace
R
Účast advokáta při podpisu smluv
R
Při financování nemovitosti hypotečním úvěrem zajistí veškeré podklady k potřebám vyřízení bankovní úschovy
R
Příprava a podání Návrhu na vklad vlastnického práva na katastrální úřad
R
Případně zajištění dalších potřebných dokumentů dle potřeby klienta

Zajištění podání vkladu do Katastru nemovitostí

R
Zajištění podání návrhu na vklad příslušnému Katastrálnímu úřadu
Katastr nemovitostí je veřejný registr, ve kterém se evidují nemovitosti a právní vztahy k nim. Poté co dojde k podání návrhů na vklad daných práv (zástavní či vlastnické) bude založeno řízení. Katastrální zákon rozlišuje tyto typy zápisu a to:
R
Vklad: změny práv ze smluv se zapisují vkladem, zamýšlené účinky nastávají na základě rozhodnutí katastrálního úřadu s účinky zpětně ke dni podání návrhu
R
Záznam: jedná se o vyznačení změn, které již jsou platné a účinné

Poznámka: takto se do katastru vyznačují některé další skutečnosti, které by mohly mít za následek změnu evidovaných práv

R
Plomba: důležitý typ zápisu, který nám dává informaci o tom, že na listu vlastnictví (LV) probíhá řízení, které by mohlo vést ke změně právního stavu. Tuto informaci katastr zapíše nejpozději následující den po doručení listiny. Nemovitosti s plombou nejsou zablokovány a lze je převádět, jde o informaci, že na LV dané nemovitosti, se právě něco děje

Provedení zápisu do katastru nemovitostí

R
Po provedení vkladu probíhá 20-ti denní lhůta “nečinnosti” Během této doby katastr písemně vyrozumí majitele nemovitosti, že na nemovitosti byl proveden vklad. Majitel na toto oznámení avšak nijak nereaguje. Po uplynutí lhůty 20 dnů, Katastr nemovitostí do cca.10 dnů zapíše nového nabyvatele „majitele“ nemovitosti a korespondenčně obešle obě zúčastněné strany
R
Po provedení zápisu vkladu vlastnického práva nového majitele dochází k vyplacení kupní ceny z advokátní úschovy na účet klienta

Protokolární a fyzické předání nemovitosti

R
Po zápisu do Katastru nemovitostí a vyplacení finančních prostředků z úschovy, dojde k předání nemovitosti za účasti obou stran v termínu stanoveným dle kupní smlouvy
R
Vypracování předávacího protokolu a předání příslušnému správci či SVJ
R
Zjištění a zápis stavů vody, elektřiny a plynu
R
Zjištění případných závad a stavu nemovitosti
R
Převedení elektřiny a plynu na nového majitele
R
Předání všech klíčů či čipů od nemovitosti a jejího příslušenství (sklep, garáž)
R
Předání dokumentů (manuály, záruční listy apod.)
R
Předání štítku PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), pokud již nebyl předán společně s kupní smlouvou

Daňový servis

R
Pro Prodávající: Od listopadu 2016 přešla daňová povinnost ohledně daně z nabytí nemovitých věci na kupujícího. Pokud prodávající potřebuje zaplatit daň z příjmu, je možné tuto službu zajistit. Dále je povinnost odhlášení platby za nemovitý majetek z důvodů prodeje na příslušný Finanční úřad
R
Pro Kupující: Nový nabyvatel nemovitosti je povinen nahlásit příslušnému finančnímu úřadu a zaplatit do 3 měsíců daň z převodu nemovitosti, která činí 4%. Daň se počítá z prodejní ceny nemovitosti nebo dle znaleckého posudku, dle toho, který údaj je vyšší
R
Vyplnění a podání daňového přiznání
R
Zajištění odhadu nemovitosti pro potřeby FÚ
R
Zajištění odhadu nemovitosti soudním znalcem

KONTAKT

Křemencova 178/10

11000 Praha 1 – Nové Město

JSEM HRDÝM ČLENEM

CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST

PRACUJI PRO REALITNÍ SPOLEČNOST

CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST

CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST

CERTIFIKÁT PROVĚŘENÁ SPOLEČNOST

PRACOVNÍ DOBA

Pondelí - Pátek: 8:00 - 20:00

Sobota - Neděle: 9:00 - 19:00